Download NPO for PC

NPO

NPO

NPO

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches a download manager to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers.

Description

Met de NPO-app kun je de programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep op je Androidtoestel kijken en luisteren. De tv-programma’s verschijnen kort na afloop van de uitzending op NPO 1, 2 en 3 en blijven dertig dagen beschikbaar.

De applicatie heeft voor Android 4.0 en hoger de volgende functionaliteiten:
• Kijktips: krijg afhankelijk van het tijdstip van de dag interessante kijktips voorgeschoteld, waaronder fragmenten, previews en hele afleveringen;
• Gemist: zoek en vind programma’s die je gemist hebt op televisie;
• Fragmenten: bekijk de beste, grappigste en meest interessante fragmenten uit uitzendingen;
• Live kijken: kijk live naar NPO 1, 2 en 3 en de digitale themakanalen;
• Live luisteren: luister live naar NPO Radio 1, 2, 4, 5, 6, 3FM of FunX;
• Tv-gids: zie wat er wordt uitgezonden op NPO 1, 2, 3, NPO Zapp/Zappelin en de themakanalen en bekijk de previews;
• Favorieten: voeg je favoriete series, programma’s en afleveringen toe aan je favorieten zodat je nooit een nieuwe aflevering mist;
• Kijk verder: de app onthoudt waar je bent gebleven in een programma, zodat je verder kunt kijken op een ander moment;
• Instellingen: stel de videokwaliteit in op laag, normaal of hoog en zet de ondertiteling voor gemiste video’s aan of uit;
• Chromecast: bekijk video’s of beluister radiozenders via Chromecast op je televisie.
Wanneer je gebruikmaakt van een oudere Androidversie dan 4.0 is de tijdlijn- en livefunctionaliteit niet beschikbaar. Gebruik je versie 2 of 3 van Android, dan krijg je een versie van de applicatie in een oudere vormgeving te zien.
Let op: Deze applicatie plaatst cookies om gebruik te meten. Met installatie van de app ga je daarmee akkoord.

Vereisten:
• Android 2.0; om programma’s terug te kijken
• Android 4.0; om de overige functionaliteiten te kunnen gebruiken

• Om de uitzendingen onderweg of op locatie te bekijken heb je een stabiele 3G, 4G- of WiFi-verbinding nodig. In de applicatie kun je zelf de videokwaliteit instellen op laag, normaal en hoog. Let op: Als je een hogere kwaliteit kiest met 3G/4G kost dit meer dataverkeer. Het bekijken van video kan dan hoge kosten met zich meebrengen. Hou er rekening mee dat de kwaliteit van je mobiele internetsignaal sterk kan veranderen wanneer je snel beweegt, zoals in een rijdende trein.
• In verband met rechten kan het voorkomen dat sommige programma’s en themakanalen niet vanuit het buitenland te bekijken zijn.
• Wanneer je gebruikmaakt van een niet originele Androidversie zoals Cyanogenmod, kunnen we de werking van de app niet garanderen.
The NPO app, you can watch the Dutch public broadcasting programs on your Android device and listen. The TV programs appear shortly after the broadcast on NPO 1, 2 and 3 and continue thirty days available.

The application is for Android 4.0 and later the following functionalities:
• Skywatch: get depends on the time of day presented interesting viewing tips, including clips, previews and all episodes;
• Missed: search and find programs you've missed on TV;
• Tracks: View the best, funniest and most interesting excerpts from broadcasts;
• Watch Live: Watch Live at NPO 1, 2 and 3 and the digital theme channels;
• Listen Live: Listen live to NPO Radio 1, 2, 4, 5, 6, or 3FM FunX;
• TV Guide: See what is being broadcast on NPO 1, 2, 3, NPO Zapp / Zeppelin and the theme channels and watch the previews;
• Bookmarks: Add your favorite series, programs and episodes to your favorites so you never miss a new episode;
• Look further: the app remembers where you left off in a program, so you can look further at another time;
• Settings: Set the video quality at low, normal or high and turn on the subtitles for missed video on or off;
• Chrome Cast: watch videos or listen to radio stations via Chromecast on your TV.
If you are using an older Android version 4.0 than the Timeline and Live functionality is not available. Do you use version 2 or 3 of Android, then you will see a version of the application in an older design.
Note: This application places cookies to measure usage. With installation of the app you approve it.

requirements:
• Android 2.0; to look back programs
• Android 4.0; in order to be able to use all the other functionalities

• To view the broadcasts on the move or on location, you need a stable 3G, 4G or WiFi connection. The application allows you to set the video quality at low, normal and high. Note: If you choose a higher quality with 3G / 4G will cost more traffic. Watching videos may involve high costs themselves. Keep in mind that can change greatly the quality of your mobile internet signal when you're moving fast, such as in a moving train.
• In relation to rights may prevent some programs and thematic channels are not available from abroad.
• When you use an original Android version like CyanogenMod, we can not guarantee the operation of the app.