Download DigiD for PC

DigiD

DigiD

Rijksoverheid

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches a download manager to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers.

Description

Mobiel inloggen met de DigiD app

Met de DigiD app kunt u altijd en overal vertrouwd inloggen bij websites van de overheid, de zorg en pensioenfondsen. Zonder wachtwoord.

Beginnen met de app?
Voordat u de app kunt gebruiken, logt u in met uw DigiD op mijn.digid.nl en controleert u of:
1. uw telefoonnummer is gekoppeld aan uw DigiD.
2. extra controle via sms is ingeschakeld.

In een paar stappen activeert u vervolgens de app en kunt u direct mobiel inloggen.

Hulp nodig bij activeren? Kijk op: www.digid.nl/over-digid/app

Waar kan ik inloggen met de app?
+ DUO
+ Belastingdienst Toeslagen
+ Studielink
+ Studentenreisproduct
+ Mijn DigiD
+ DigiD Machtigen

Naar verwachting kunt u eind juni bij alle websites inloggen.

Gegevensverwerking & privacy
De DigiD app verwerkt het IP-adres, de naam en versie van het besturingssysteem van uw smartphone of tablet, het unieke kenmerk van het mobiele apparaat, uw mobiele telefoonnummer en de door u te kiezen 5-cijferige pincode.

Door de DigiD app te downloaden en te gebruiken gaat u akkoord met deze verwerking, waar ook de onderstaande bepalingen voor gelden.

1. De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de privacyverklaring op de website van DigiD (https://www.digid.nl/privacyverklaring). Regels over de verwerking van persoonsgegevens door DigiD zijn opgenomen in het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur. Regels over de werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD zijn opgenomen in de Regeling voorzieningen GDI.
2. Logius heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.
3. De DigiD app voldoet aan beveiligingsmaatregelen die vergelijkbaar zijn met de beveiligingsmaatregelen van DigiD. Ook maakt DigiD gebruik van de veiligheidsmechanismen van het besturingssysteem.
4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn mobiele apparaat.
5. Voor de DigiD app kunnen zo nu en dan automatisch updates via de app-store worden gedownload en geïnstalleerd. Deze updates zijn bedoeld om de DigiD app te verbeteren, uit te breiden of verder te ontwikkelen en kunnen bestaan uit oplossingen voor programmafouten, geavanceerde functies, nieuwe softwaremodules of volledige nieuwe versies. Zonder deze updates is het mogelijk dat de DigiD app niet of niet behoorlijk functioneert.
6. Logius behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen het aanbieden van de DigiD app in de app-store of de werking van de DigiD app (tijdelijk) stop te zetten.
Mobile app login with DigiD
 
The DigiD app, you can login anytime and anywhere familiar with government websites, healthcare and pension. Without password.
 
Start the app?
Before you can use the app, log in with your DigiD mijn.digid.nl and make sure that:
1. Your phone number associated with your DigiD.
2. additional control is enabled via SMS.
 
In a few steps then activates the app and you can instantly mobile login.
 
Need help with activation? Visit: www.digid.nl/over-digid/app
 
Where do I log in to the app?
+ DUO
+ Tax and Supplements
+ Studielink
+ Student travel product
+ My DigiD
+ DigiD Authorize
 
Expected end of June you can log in to all websites.
 
Data & Privacy
DigiD app processes the IP address, the name and version of the operating system of your smartphone or tablet, the unique feature of the mobile device, your mobile phone and you select 5-digit PIN.
 
By downloading the app and use DigiD you agree to this processing, which includes the following provisions apply for.
 
1. The personal data of the user are processed in accordance with the Data Protection Act and Privacy on the DigiD website (https://www.digid.nl/privacyverklaring). Rules on the processing of personal DigiD are included in the decision process personal generic digital infrastructure. Rules on the operation, safety and reliability of DigiD are included in the Regulation provisions GDI.
2. Logius has appropriate technical and organizational security measures against loss or unlawful processing of personal data of the user.
3. The DigiD app complies with security measures that are comparable to the security of DigiD. DigiD also makes use of the security mechanisms of the operating system.
4. The user is responsible for the security of their mobile device.
5. For the DigiD app can occasionally updates automatically be downloaded from the app store and install. These updates are designed to improve the DigiD app to expand or develop further and may consist of bug fixes, enhanced functions, new software modules and completely new versions. Without these updates, it is possible that the app does not DigiD or not functioning properly.
6. Logius reserves the right without giving reasons DigiD offering the app in the app store or the operation of the DigiD app (temporarily) stop.